Friends Online

slide1

Miljö

Sigtuna handikapptransporter Sigbuss AB ..reviderades av externa revisorer den 10 och 11 oktober 2000. Revisorernas intryck var att de flesta (√•kerier) tar gr√∂n taxi p√• allvar. Vi fick dock ett antal avvikelser rapporterade och dessa har korrigerats f√∂r att kunna g√• vidare mot v√•ran certifiering. Omkring √•rsskiftet √•r 2001 Milj√∂certifierades Vi i GR√ĖN TAXI tillsammans med alla √•kerier som k√∂r √•t 020 specialbuss. Vi √§r noga med att regelbundet uppdatera milj√∂m√§rkta produkter och f√∂lja de milj√∂krav som st√§lls. Vi planerar att f√∂lja samma m√∂nster under 2017 "unders√∂ker alternativa milj√∂drivmedel"
Åren går och vi Sigbuss får regelbundet besök av olika miljökontrollanter.


DEPONI
De uttjänta produkterna slängs och förvaras på en soptipp eller dyligt. Det vill säga, de uttjänta produkterna tas inte om hand på ett bra sätt ur miljösynpunkt.

EMAS
EG-direktiv, (EEG) nr. 1836/93, vars syfte är att främja positiv miljöledning inom industrin och att förse allmänheten med information om de deltagande företagens prestanda utifrån miljömässig synpunkt. Förkortningen står för "Eco Management and Audit Scheme".

ISO 14001
International Standardisation Organisation har tagit fram ett dokument som bär titeln Miljöledningssystem -krav- specifikation med vägledning för användning. Syftet med standarden är att tillhandahålla en standardiserad ordning för att systematiskt arbeta med miljöförbättringar av verksamheten.

Miljöanpassa
När verksamheten medvetet förbättras och ändras på ett sådant sätt att miljöbelastningen minskar.

Miljöansvar
Vi har alla ett ansvar att minimera vår miljöbelastning.

Miljöaspekter
Detta är en term som har en vid innebörd. Dock avses framförallt de faktorer, det vill säga föremål, handlingar eller andra verksamheter, som på ett eller annat sätt kan påverka miljön.

Miljöbudget
De kostnader som en minskning av miljöbelastningen medför ska ställas mot de intäkter som en motsvarande minskning medför.


Miljöcertifieringssystem.
Ett system som innebär att någon erhåller ett certifikat efter att denne har visat att villkoren för certifikatet är uppfyllt. I detta fall ställs krav på ett fungerande miljöledningssystem samt krav på ständiga förbättringar.

Miljödeklaration
Miljöledningssystemets Fas 2 kallas för miljödeklaration i broschyren. Det innebär att man årligen redovisar framgångar och motgångar samt förbättringar i sitt miljöarbete.

Miljögranskning
Den uppföljning som till exempel en åkare gör av sina chaufförer för att undersöka körsätt och annat av betydelse för miljön och genomförandet av miljömålen.
Miljöhandlingsprogram
När miljömålen är beslutade ska ett program redovisas som beskriver hur man har tänkt att agera för att nå miljömålen.

Miljöinventering
Kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan genom att identifiera produkter, verksamheters, tjänsters och andra åtgärders miljöpåverkan.

Miljökrav
Ett samlingsnamn på de krav som myndigheter som kunder ställer som har med ett företags eller en organisations miljöprestanda att göra.

Miljökrav specifikation
När en Kund systematiserar miljökraven på leverantören.

Miljöledningssystem
Den innebörd som avses med ISO 14001. Ar uppdelat i två faser där Fas 1 utgör uppstartningsfasen med miljöinventering. Fas 2 består av det fortsatta kontinuerliga arbetet med att reducera verksamhetens miljöeffekter.

Miljöprofil
Ett företag som systematiskt arbetar med att minska verksamhetens miljöpåverkan och har blivit känt för det har skaffat sig en miljöprofil.

Miljörelaterad
Beslut där miljöpåverkande faktorer har vägts in i beslutsunderlaget.

Miljörevisor
Den som utför en kontroll över hur väl ett miljöledningssystem fungerar eller hur väl miljöförfattning och villkor efterlevs och som har den kompetens som uppdraget kräver. Kan indelas i intern och extern miljörevisor. En extern miljörevisor kan ha en högre trovärdighet och objektivet eftersom han inte tillhör företaget.